Raportti hydroponisen kasvatuskokeen tuloksista Itä-Suomen yliopistolta

HYDROPONISEN VILJELYMENETELMÄN TESTAUS SUOMALAISILLA VILJOILLA JA HERNEILLÄ – KASVATUSOLOSUHTEIDEN JA ESIKÄSITTELYN OPTIMOINTI

Linkki teokseen:

Hydroponisen kasvatuskokeen tuloksia Rosa Mäkeläinen

 

 

Kasvatuskokeiden tuloksia:

Siemenmateriaalin pintahygienisointi hydroponisessa rehuntuotannossa

Mäkiniemi Kirsi1, Mäkeläinen Rosa2, Kekkonen Piia1, Kivimäenpää Minna2

1 Savonia-ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala, Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi

2 Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Yliopistonranta 1 C, 70210 Kuopio

 

Hydroponiseen viljelyyn tulee valita mahdollisimman hyvin itäviä, terveitä ja puhtaita siemeneriä, mutta käytettävien siemenerien pintahygienisointi on silti tarpeen homekasvun ja rehun kasvatusaikaisen pilaantumisen estämiseksi. Selvitimme HYDROREHU-hankkeessa ohran, kauran, vehnän ja pelto- ja vihantaherneen pintahygienisointikäytäntöjä käyttäen erilaisia esiliotus- ja pintahygienisointiliotusaikoja ja liuoksia:peretikkahapon (PAA) ja vetyperoksidin seosta (Airol S ja Wofasteril, PAA liuosväkevyydet 0,2 % ja 1 %) natriumhypokloriittia (Na-HYPO; liuosväkevyydet 2 % ja 3 %) pentakalium-bisperoksimonosulfaatti-bissulfaattia (Virkon S, liuosväkevyys 1 %). Kokeet suoritettiin Itä-Suomen yliopistolla.

PAA-seosta käytettäessä viljojen itävyys säilyi ja homeet vähenivät parhaiten 30 min esiliotuksella ja 15 min pintahygienisointiliotuksella 0,2 % PAA-seoksessa. Herneillä 240 min esiliotus ja 30 min pintahygienisointiliotus oli toimivin. 1 % PAA-seos torjui homeita tehokkaammin kuin 0,2 % PAA-seos, mutta tuhosi itävyyden lähes täysin sekä viljoilla että herneillä (Kuva 1). Na-HYPO:n liuosväkevyyden ja liotusaikojen vaikutus itävyyteen ja homeiden torjuntaan vaihteli lajien välillä, mutta useimmissa tapauksissa 3 % väkevyys vähensi homeiden esiintymistä eikä heikentänyt itävyyttä. Viljoilla toimivimmaksi havaittiin 120 min esiliotus ja 15 min pintahygienisointiliotus, herneellä 240 min esiliotus ja 15 min pintahygienisointiliotus. Esitestaustulosten perusteella Virkon S jätettiin pois varsinaisista testeistä siksi, että sen huuhtoutuvuus vaikutti aistinvaraisesti arvioituna heikolta.

Yhteenveto

Homeiden torjunnassa PAA-seosten todettiin toimivan parhaiten vehnällä ja herneellä. Sen sijaan ohralla ja kauralla 3 % Na-HYPO oli tehokkaampi. Itävyys säilyi parhaiten vehnällä, ohralla ja herneellä 3 % Na-HYPO:a käytettäessä kuin erivahvuisia PAA-seoksia käytettäessä. Itävyyden säilyttämiseksi PAA-seoksen liuosväkevyydet eivät saa olla korkeita. Hydroponisessa viljelyssä käytettävän desinfiointiaineen liuosväkevyys sekä liotus- ja pintahygienisoinnin liotusajat kannattaa valita ja testata etukäteen eräkohtaisesti

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat

Hankkeen rahoittajat ja sponsorit

rahoittajat